ปฏิทินพระปาฏิโมกข์
ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ พุทธศักราช 2566

ปฏิทินปักขคณนา (ธรรมยุต) 2566

ปฏิทินวันพระ มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

   วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

   วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล (วันมาฆบูชา)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

   วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

   วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ (วันฉัตรมงคล)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

   วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ (วันเฉลิมฯ พระราชินี ,  วันวิสาขบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ (วันอัฏฐมีบูชา)

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

   วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

   วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ (วันอาสาฬหบูชา)

      วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ (วันเข้าพรรษา)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

   วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

   วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

   วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

   วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ(วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9 , วันพ่อ)

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

   วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ

 

สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดูการสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ บทสวด ทำวัตรพระ สมณสัญญา