การแบ่งฤดู มีดังนี้

ฤดูฝน (วสฺสาโนตุ) มี ๔ เดือน คือตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ มี ๗ อุโบสถกับ ๑ ปวารณา

ฤดูหนาว (เหมนฺโตตุ) มี ๔ เดือน คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ มี ๘ อุโบสถ

ฤดูร้อน (คิมโหตุ) มี ๔ เดือน คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ มี ๘ อุโบสถ

       ปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน ฤดูร้อนมี ๑๐ อุโบสถ คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในแต่ละฤดูนั้นมีการกำหนดวันอุโบสถซึ่งมีวิธีเปลี่ยนดังนี้

     การเปลี่ยนวันอุโบสถในฤดูฝน

อุโบสถที่ ๑ ฤดูฝน แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ฉ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ ๒ ฤดูฝน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
เอโก อุโปสโถ อติกฺกนฺโต ปญฺจ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ ๓ ฤดูฝน แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
เทฺว อุโปสถา อติกฺกนฺตา จตฺตาโร จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ ๔ ฤดูฝน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ตโย อุโปสถา อติกฺกนฺตา ตโย จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ ๕ ฤดูฝน แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
จตฺตาโร อุโปสถา อติกฺกนฺตา เทฺว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

วันปวารณา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอกา ปวารณา สมฺปตฺตา
ปญฺจ อุโปสถา อติกฺกนฺตา เทฺว อุโปสถา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ ๖ ฤดูฝน แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ปญฺจ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อติกฺกนฺตา เอโก อุโปสโถ อวสิฏฺโฐ

อุโบสถที่ ๗ ฤดูฝน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ฉ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อติกฺกนฺตา สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา ปริปุณณา

การเปลี่ยนวันอุโบสถ ในฤดูหนาวและฤดูร้อน
อุโบสถที่ ๑ ฤดูหนาว แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
อุโบสถที่ ๑ ฤดูร้อน แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
สตฺต อุโปสถา อวสิฏฐา

อุโบสถที่ ๒ ฤดูหนาว ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑
อุโบสถที่ ๒ ฤดูร้อน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
เอโก อุโปสโถ อติกฺกนฺโต ฉ อุโปสถา อวสิฏฐา

อุโบสถที่ ๓ ฤดูหนาว แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
อุโบสถที่ ๓ ฤดูร้อน แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
เทฺว อุโปสถา อติกฺกนฺตา ปญฺจ อุโปสถา อวสิฏฐา

อุโบสถที่ ๔ ฤดูหนาว ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
อุโบสถที่ ๔ ฤดูร้อน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ตโย อุโปสถา อติกฺกนฺตา จตฺตาโร อุโปสถา อวสิฏฐา

อุโบสถที่ ๕ ฤดูหนาว แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
อุโบสถที่ ๕ ฤดูร้อน แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
จตฺตาโร อุโปสถา อติกฺกนฺตา ตโย อุโปสถา อวสิฏฐา

อุโบสถที่ ๖ ฤดูหนาว ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
อุโบสถที่ ๖ ฤดูร้อน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ปญฺจ อุโปสถา อติกฺกนฺตา เทฺว อุโปสถา อวสิฏฐา

อุโบสถที่ ๗ ฤดูหนาว แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
อุโบสถที่ ๗ ฤดูร้อน แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
ฉ อุโปสถา อติกฺกนฺตา เอโก อุโปสโถ อวสิฏโฐ

อุโบสถที่ ๘ ฤดูหนาว ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
อุโบสถที่ ๘ ฤดูร้อน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

อฏฺฐ อุโปสถา อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
สตฺต อุโปสถา อติกฺกนฺตา อฏฺฐ อุโปสถา ปริปุ
ณณา

สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์ ปี 2563
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดู
การสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ บทสวด ทำวัตรพระ สมณสัญญา