โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

เทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ บุคลากรเทศบาลตำบลนาแก
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 หน่วยงานราชการรักษาศีล 5
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก เป็นพระวิทยากร
ร่วมกับหน้าที่วิทยากร เทศบาลตำบลนาแก


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก เป็นพระวิทยากรหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ