คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล)
พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ ,  
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา ,  
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ


ท้าวสหัมบดีพรหม เป็นบรมในพรหมมา
ทรงฤทธิศักดา กว่าบริษัททุกหมู่พรหม
น้อมหัตถ์นมัสการ ประดิษฐาน ณ ที่สม
ควรแล้วจึงบังคม ชุลีบาทพระสัมมา
ขอพรอันประเสริฐ วาระเลิศมโหฬาร์
ปวงสัตว์ในโลกา กิเลสน้อยก็ยังมี
ขอองค์พระจอมปราชญ์ สู่ธรรมมาสอันรุจี
โปรดปวงประชานี้ ท่านจงโปรดแสดงธรรม
นิมนต์ท่านเจ้าขา ผู้ปรีชาอันเลิศล้ำ
โปรดแสดงพระสัจธรรม เทศนาและวาที
เพื่อให้สัมฤทธิผล แก่ปวงชนบรรดามี
สู่สุขเกษมศรี สมดังเจตนาเทอญ ฯ

คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
(เมื่อพระแสดงธรรมจบ ให้รับสาธุการพร้อมกัน)

สาธุ พุทธะสุโพธิตา
-สาธุ ความตรัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้า

สาธุ ธัมมะสุธัมมะตา
-สาธุ ความเป็นธรรมจริงของพระธรรม

สาธุ สังฆัสสุปะฏิปัตติ
-สาธุ ความปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์

อะโห พุทโธ
-พระพุทธเจ้า น่าอัศจรรย์จริง

อะโห ธัมโม
-พระธรรมเจ้า น่าอัศจรรย์จริง

อะโห สังโฆ
-พระสงฆเจ้า น่าอัศจรรย์จริง

อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะ โต (หญิง เปลี่ยน โต เป็น ตา)
-ข้าพเจ้าถึงแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึง

อุปาสะกัตตัง เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา (หญิง เปลี่ยน อุปาสะ เป็น อุปาสิ)
-ข้าพเจ้าขอแสดงตน ว่าเป็นอุบาสก(อุบาสิกา) ในที่จำเพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์

เอตัง เม สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง 
-พระรัตนตรัยนี้ เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันเกษม พระรัตนตรัยนี้ เป็นที่พึ่งอันสูงสุด

เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย 
-เพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้ เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าพึงพ้นจากทุกข์

ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง 
-ข้าพเจ้าจักประพฤติ ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสมควรแก่กำลัง

ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ ภาคี อัสสัง อะนาคะเต ฯ (หญิง ภาคี อัสสัง เปลี่ยนเป็น ภาคินิสสัง)
-ข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งพระนิพพาน อันเป็นที่ยกตนออกจากทุกข์ ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้น เทอญฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต   โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก   ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

(พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี)


ไฟล์เสียง คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล)บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย คำอาราธนาศีล ๘    
 กลับสู่หน้าหลัก