ปฏิทินวันพระ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ปฏิทินวันพระ เดือน มกราคม ๒๕๕๙
วันเสาร์
ที่
มกรมคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม
 
วันศุกร์
ที่
มกราคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๑๖
มกราคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๒๓
มกราคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม
 
วันอาทิตย์
ที่
๓๑
มกราคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันอังคาร
ที่
กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม
 
วันพุธ
ที่
๑๕
กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๒๒
กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม
วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
วันอังคาร
ที่
มีนาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม
 
วันจันทร์
ที่
มีนาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๑๕
มีนาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๒๒
มีนาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม
 
วันพุธ
ที่
๓๐
มีนาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน เมษายน ๒๕๕๙
วันพุธ
ที่
เมษายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๑๔
เมษายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๒๑
เมษายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก
 
วันศุกร์
ที่
๒๙
เมษายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก
 

ปฏิทินวันพระ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี
ที่
พฤษภาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก
 
วันศุกร์
ที่
๑๓
พฤษภาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก
 
วันศุกร์
ที่
๒๐
พฤษภาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก
วันวิสาขบูชา
วันเสาร์
ที่
๒๘
พฤษภาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก
วันอัฏฐมีบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
วันเสาร์
ที่
มิถุนายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก
 
วันอาทิตย์
ที่
๑๒
มิถุนายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก
วันอาทิตย์
ที่
๑๙
มิถุนายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก
 
วันจันทร์
ที่
๒๗
มิถุนายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก
 

ปฏิทินวันพระ เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๙
วันจันทร์
ที่
กรกฏาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก
 
วันอังคาร
ที่
๑๒
กรกฏาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก
 
วันอังคาร
ที่
๑๙
กรกฏาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก
วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ
ที่
๒๗
กรกฏาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก
วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพุธ
ที่
สิงหาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๑๑
สิงหาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๑๘
สิงหาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก
 
วันศุกร์
ที่
๒๖
สิงหาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก
 

ปฏิทินวันพระ เดือน กันยายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี
ที่
กันยายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก
บุญข้าวประดับดิน
วันศุกร์
ที่
กันยายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก
วันศุกร์
ที่
๑๖
กันยายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก
บุญข้าวสาก
วันเสาร์
ที่
๒๔
กันยายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก
 

ปฏิทินวันพระ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
วันเสาร์
ที่
ตุลาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก
 
วันอาทิตย์
ที่
ตุลาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก
 
วันอาทิตย์
ที่
๑๖
ตุลาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก
วันออกพรรษา
วันจันทร์
ที่
๒๔
ตุลาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก
 
วันอาทิตย์
ที่
๓๐
ตุลาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก
 

ปฏิทินวันพระ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันจันทร์
ที่
พฤศจิกายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก
 
วันจันทร์
ที่
๑๔
พฤศจิกายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก
 
วันอังคาร
ที่
๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก
 
วันอังคาร
ที่
๒๙
พฤศจิกายน
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก
 

ปฏิทินวันพระ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
วันพุธ
ที่
ธันวาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก
 
วันพุธ
ที่
๑๔
ธันวาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๒๒
ธันวาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก
 
วันพุธ
ที่
๒๘
ธันวาคม
๒๕๕๙
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก
 


ปฏิทินวันพระ พ.ศ.๒๕๕๘

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย คำอาราธนาศีล ๘