โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ วัดนายอภิรมย์ บ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โดยนายสมภพ อินทร์ติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ตามแนวทางโรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
โดยมีพระครูสมุห์ไพจิต จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนายอภิรมย์ เป็นหัวหน้าพระวิทยากร
ให้การบรรยายภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
แบ่งเป็น พระภิกษุ ๓ รูป ครู ๗ คน นักเรียน ๖๑ คน รวมทั้งสิ้น ๗๑ รูป/คน


นายสมภพ อินทร์ติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้


โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ