โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม พระครูถิรธรรมาภิรัต จต.บ้านกลาง
พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบลออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม ณ วัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว ทั้ง ๔ หมู่ ๕, ๖, ๙, ๑๒ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
และถวายภัตตาหารเพล มีพระภิกษุ จำนวน ๒๕ รูป ประชาชนชายหญิง ๒๕๐ คน


วัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ