โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ วัดนายอภิรมย์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
25 กันยนยน 2559 โครงการนำครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ณ วัดนายอภิรมย์ พระครูสมุห์ไพจิต จิตฺตปญฺโญ
เป็นวิทยากรอบรม แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูสุตวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองสะโน
จต.ดอนนางหงส์ มีการสมาทานศีล 8 ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม
ถวายสังฆทาน ผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้อุปถัมภ์ รวม 160 รูป/คน


ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ วัดนายอภิรมย์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ