โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดสามัคคีธรรม ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม พระครูสีลธรรมธาดา
จต.คำเตยเขต ๒ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบล ออกธรรมทูตสัญจร
เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ “สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม”
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ไหว้พระสมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเพล
มีพระภิกษุ จำนวน ๒๐ รูป ประชาชนชายหญิง ๑๕๐ คน


วัดสามัคคีธรรม ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ