โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำหนตะวันออก
วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
พระเทพสิทธิญาณรังษี ประธานในการประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (ระยะที่3) ประจำหนตะวันออก 24 จังหวัดหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ