โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

การประชุมคณะกรรมการ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสถานีทวนสัญญาณ วัดธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ