โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดศิริโสภาพ ตำบลนาทรายเขต ๑ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม พระครูพิพิธโพธิธรรม
จต.โพธิ์ตาก พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบล ออกธรรมทูตสัญจร
เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ “สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม”
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม ณ วัดศิริโสภาพ ตำบลนาทรายเขต ๑ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕
ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเพล มีพระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป ประชาชนชายหญิง ๑๑๕ คน


วัดศิริโสภาพ ต.นาทราย เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ