โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์
พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้หน่วยงาน สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม จัดพิธีบริเวณหน้าองค์พระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก และเป็นสักขีพยานในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงระหว่าง นายอำเภอนาแก กับเจ้าคณะอำเภอนาแก ในอันจะร่วมกับขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
อันเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุด มีความสุขสงบ
สันติ ปรองดองสมานฉันท์นำพาประเทศชาติพัฒนาถาวรสืบไป


ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก และพระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ณ วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม


พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ