โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดโพนข่าศรีคุณเมือง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม พระครูวรญาณปุณณกิจ
จต.นาทรายเขต ๒ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบล ออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ “สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม” ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม
ณ วัดโพนข่าศรีคุณเมือง ตำบลนาทรายเขต ๒ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕
ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเพล มีพระภิกษุ จำนวน ๑๒ รูป ประชาชนชายหญิง ๑๐๐ คน


ณ วัดโพนข่าศรีคุณเมือง ตำบลนาทรายเขต ๒ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ