โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดโพธิ์ศรี บ.ยอดชาด ม.1,2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสโครงการพระธรรมทูตสัญจร อำเภอวังยาง ประจำปี 2559
ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์
มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด
ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด ม.1,2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม


ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด ม.1,2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ