โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม พระครูถิรสีลาภรณ์ จต.คำเตย เขต ๑
พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบล ออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
“สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม” ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม
ณ วัดโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕
ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเพล มีพระภิกษุ จำนวน ๒๕ รูป
ประชาชนชายหญิง ๑๑๕ คน


ณ วัดโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ