โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

บันทึกข้อตกลงระหว่าง นายอำเภอนาหว้า กับเจ้าคณะอำเภอนาหว้า
ในอันจะร่วมกับขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อันเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดนครพนม
เป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุด มีความสุขสงบ สันติ ปรองดองสมานฉันท์
นำพาประเทศชาติพัฒนาถาวรสืบไปหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ