โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

พระศรีวิสุทธเมธี รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
2 ตุลาคม 2559.. พระศรีวิสุทธเมธี รจอ.อำเภอธาตุพนม วัดพระธาตุพนม
เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ในโครงการนำครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3.. ณ วัดนายอภิรมย์ บ้านายอ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
วันอาทิตย์นี้ มีผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ประมาณ 85 คน...

พระศรีวิสุทธเมธี รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ