โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

ข้อตกลง MOU อำเภอวังยาง
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.. พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำจังหวัดนครพนม และ นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
ได้ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ โรงเรียน วัฒนธรรมอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับฟังการรายงาน ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ของแต่ละตำบล
และแต่ละหน่วยงาน ประจำไตรมาส ๑ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๙
พร้อมกับร่วมกันลงนาม ข้อตกลง MOU ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม..


ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม..หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ