โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

วันที่ 6 ต.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 (ระยะยาว)
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือค่ายอำเภอวังยาง จำนวน 16 โรงเรียน
ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม
ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม


ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ