โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

กิจกรรมอบรมจริยธรรม โรงเรียนศีล ๕
เมื่อวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอบรมจริยธรรม "โรงเรียนศีล ๕"
ระดับชั้น ม.๔(๔/๑ , ๔/๖) และ ปวช.๑ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๖๐ คน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
นำโดย ท่าน รอง.ผอ.แหน่งน้อย จุลมาศ ผู้จัดทำโครงการ พระครูวิชิตวรเขต
บรรยายพิเศษเรื่องภัยและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา พระสมุห์จะตุพล สิริปญฺโญ
พระธรรมวิทยากร พระอำนวย สุธมฺโม และพระชวฤทธิ์ กิตฺติสาโร ผู้ช่วยพระธรรมวิทยากร
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   ถนนอำนวยสุข ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม


โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ