โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี ๑๓ โรงเรียน
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๓๐๔ คน โดยมี นายพิชิต โกพล ประธานเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
กล่าวรายงาน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ทีมงานพระวิทยากร ในการให้ความรู้
นำปฏิบัติธรรม พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย และคณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม)แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ