โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดบ้านโนนหอม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 ต.ค. 2559 เวลา 06.30 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง เป็นประธานโครงการ
"ธรรมสัญจร" (ครั้งที่ 11)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัด รักษาศีล 5 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ
ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ณ ศาลาวัดบ้านโนหอม บ้านโนนหอม ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม


ณ ศาลาวัดบ้านโนหอม บ้านโนนหอม ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ