โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

จำนวนสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
จากน้อยไปมาก ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๘.๐๘.๕๒ น. ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศีล๕.คอม


จำนวนสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ณ วันที่ ๑๐ ตุลามคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๕๐ น.
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศีล ๕.คอม


จำนวนสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ณ วันที่ ๑๐ ตุลามคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๕๐ น.
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศีล ๕.คอมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ