โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดโพธิ์ศรี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ 1 กันยายน 2559.. บุญข้าวประดับดิน.. 1 ใน ฮีต 12 ประเพณีอีสานไทย..
วัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม.. อนุรักษ์ประเพณี บุญข้าวประดับดิน มาช้านาน..
โดยการนำของ พระอธิการสังข์ทอง ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัด และท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อ.บ.ต.
ร่วมกันนำพาพระภิกษุ สามเณร ญาติโยม จัดทำบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล แก่ญาติ ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว..
ในภาคคืนมีการปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ ในฤดูเข้าพรรษาตลอดพรรษา.. เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอีสานอันดีงาม.. ตามแนวทาง หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3..


พระอธิการสังข์ทอง ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ