โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โครงการสาธยายพระไตรปิฎก วัดห้วยไหล่ อำเภอปลาปาก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
วัดห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดยการนำของ พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่


โครงการสวดสาธยายพระไตรปิฎก วัดห้วยไหล่หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ