คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๘ /๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑.พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒.นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอนาหว้า ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓.พ.ต.อ.ศรีนคร นัยวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหว้า ที่ปรึกษา
๔.นายนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอนาหว้า ที่ปรึกษา
๕.นายบุญธรรม สิทธิ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ที่ปรึกษา
๖.นายสุริยา ธำรงวงศ์วิทย์ วัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ที่ปรึกษา
๗.พระครูโพธิธรรมาภิรัต รองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า ประธานอนุกรรมการ
๘.พระครูประโชติศาสนการ เจ้าคณะตำบลท่าเรือ รองประธานอนุกรรมการ
๙.พระครูวิมลบุญวัฒน์ เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑ รองประธานอนุกรรมการ
๑๐.พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลนาหว้า อนุกรรมการ
๑๑.พระครูอุดทเขตธรรมาภิรัต เจ้าคณะตำบลนาคูณใหญ่

อนุกรรมการ

๑๒.พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร ป.ธ๗ เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒

อนุกรรมการ

๑๓.พระครูสุวรรณสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านเสียว

อนุกรรมการ

๑๔.พระครูประสิทธ์สรการ สุวิทย์ เจ้าคณะตำบลเหล่าพัฒนา

อนุกรรมการ

๑๕.พระครูวิเวกธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาราม

อนุกรรมการ

๑๖.พระครูสุวรรณมงคลการ เจ้าอาวาสวัดสิริมงคล

อนุกรรมการ

๑๗.พระมหาเอกฉันท์ เอกคฺคจิตฺโต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย

อนุกรรมการ

๑๘.พระครูพิพิธกิจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโนนรัง

อนุกรรมการ

๑๙.พระครูสุนทรบุญรักษ์ เจ้าอาวาสวัดจำปา

อนุกรรมการ

๒๐.พระอธิการถวิล สุตฺตวโร เจ้าอาวาสวัดนากระทืม

อนุกรรมการ

๒๑.พระอธิการศุภชัย กตสาโร เจ้าอาวาสวัดวิชัยพัฒนาราม

อนุกรรมการ

๒๒.พระอธิการจอมจักร อตฺตทนฺโต เจ้าอาวาสวัดโนนกุง อนุกรรมการ
๒๓.พระอธิการวินัย ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง อนุกรรมการ
๒๔.พระอธิการไชยา อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสิริมงคล อนุกรรมการ
๒๕.พระอธิการประสาน ปสนฺนจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง อนุกรรมการ
๒๖.พระอธิการบรรพชิต ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดโอภาสวิทยาราม อนุกรรมการ
๒๗.พระอธิการสายัณห์ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ อนุกรรมการ
๒๘.พระครูใบฎีกาอมรศักดิ์ อมโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีชมภู อนุกรรมการ
๒๙.พระชินพงษ์ วราสโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ อนุกรรมการ
๓๐.พระสมพร มหาปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ อนุกรรมการ
๓๑.พระครูประสิทธิ์เจติยาทร เจ้าอาวาสวัดศรีหนาถ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.พระอธิการสมบัติ อนุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดอรุณวนาราม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓.พระนเรศ โรจนวํโส เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.พระสบาย ปญฺญาวชิโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕.พระปริทัศน์ ปริสุทฺโธ เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาหว้า อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖.พระกรมพวา กตปุญโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเสียว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗.พระขวัญชัย ขนฺติธมฺโม ป.ธ. ๑-๒ วัดธาตุประสิทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘.พระพลศักดิ์ มหาวํโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาคูณใหญ่ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ