คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๑๐/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑.พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒.นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม ที่ปรึกษา
๔.นายนิกร เกษมสินธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม ที่ปรึกษา
๕.นายทันยาทิพย์ สุธรรม วัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม ที่ปรึกษา
๖.นางจีระนันท์ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ที่ปรึกษา
๗.นายชัยรัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ที่ปรึกษา
๘.นายอวน งามนาศรี กำนันตำบลบ้านเอื้อง ที่ปรึกษา
๙.นายสิทธิชัย วงศ์วันดี กำนันตำบลศรีสงคราม ที่ปรึกษา
๑๐.พระครูศรีธรรมประยุทธ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ประธานอนุกรรมการ
๑๑.พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ เจ้าคณะตำบลศรีสงคราม

รองประธานอนุกรรมการ

๑๒.พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒

รองประธานอนุกรรมการ

๑๓.พระครูวิภัชธรรมวาที เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง เขต

อนุกรรมการ

๑๔.พระครูกัลยาณปัญโญภาส เจ้าคณะตำบลบ้านข่า-สามผง

อนุกรรมการ

๑๕.พระครูปลัดลือชัย ภทฺทมุนี เจ้าคณะตำบลท่าบ่อสงคราม

อนุกรรมการ

๑๖.พระปลัดศักดิ์ศรี จนฺทวํโส เจ้าคณะตำบลหาดแพง

อนุกรรมการ

๑๗.พระครูสมุห์ชีวา ฐานุตฺตโร เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง เขต ๒

อนุกรรมการ

๑๘.พระมหาดาใน รตนญาโน เจ้าคณะตำบลนาเดื่อ

อนุกรรมการ

๑๙.พระสมุห์วิทยา ธมฺมจารี เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง เขต ๑

อนุกรรมการ

๒๐.พระอธิการจำนงค์ จนฺทสาโร เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒

อนุกรรมการ

๒๑.พระอธิการนา อภิปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดวิชัยการาม

อนุกรรมการ

๒๒.พระอธิการบุญแทน พลญาโณ เจ้าอาวาสวัดบางประสิทธิ์ อนุกรรมการ
๒๓.พระอธิการณรงค์ เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดจูมมณี อนุกรรมการ
๒๔.พระอธิการจำกัด ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง อนุกรรมการ
๒๕.พระอธิการน้อย อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดดงขวาง อนุกรรมการ
๒๖.พระเพียว ฐานวุฑฺโฒ ผจร.วัดอรัญญานาโพธิ์ อนุกรรมการ
๒๗.กำนันทุกตำบล ในเขตอำเภอศรีสงคราม อนุกรรมการ
๒๘.พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลข. จอ. ศรีสงคราม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.พระอธิการทองใบ กตสาโร เลข.รจอ.ศรีสงคราม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.พระใบฎีกามงคล โชติธมฺโม ผจร.วัดศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.พระรุ่งธรรม โชติธมฺโม เลข.จต.หาดแพง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.พระนัฐพล ผาสุกวิหาโร เลข.จต.ท่าบ่อสงคราม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓.พระอนิรุทธิ์ สิทธิยุตฺโต เลข.จต.ศรีสงคราม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ