คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๑๑/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑.พระครูรัตนคุณาวสัย เจ้าคณะอำเภอนาทม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒.นายทรงพล อารมณ์ชื่น นายอำเภอนาทม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาทม อำเภอนาทม ที่ปรึกษา
๔.นายทองทูล มงคลเกตุ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาทม ที่ปรึกษา
๕.นายสมพล ศรีนาทม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาทม ที่ปรึกษา
๖.นายชัชวาล ภูดีทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ที่ปรึกษา
๗.นายสียา อุตรทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ปรึกษา
๘.นายสนอง โมธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ที่ปรึกษา
๙.พระสมุห์ประภาส อาภากโร เจ้าคณะตำบลดอนเตย ประธานอนุกรรมการ
๑๐.พระอธิการสุเมฆ กิตฺติโก เจ้าคณะตำบลหนองซน รองประธานอนุกรรมการ
๑๑.พระครูอรุณโพธิวิธาน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร

อนุกรรมการ

๑๒.พระครูมงคลศิริธำรง เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง

อนุกรรมการ

๑๓.พระครูพิศาลปุญญาคม เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

อนุกรรมการ

๑๔.พระอธิการกรุงสีวิลัย จิตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง

อนุกรรมการ

๑๕.พระอธิการบุญเรือง มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังค์

อนุกรรมการ

๑๖.พระอธิการสีมาตร์ โชติโย เจ้าอาวาสวัดป่านาทม

อนุกรรมการ

๑๗.พระอธิการแอ้ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดโพนสวรรค์

อนุกรรมการ

๑๘.พระอธิการธงชัย โกวิโท เจ้าอาวาสวัดป่าศิราราม

อนุกรรมการ

๑๙.พระอธิการพันศรี ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยมงคล

อนุกรรมการ

๒๐.พระสมพัฒ สุจิตฺโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี

อนุกรรมการ

๒๑.นายเกษม สมสู่ กำนันตำบลหนองซน

อนุกรรมการ

๒๒.นายวิมาน โพธะโสม กำนันตำบลดอนเตย อนุกรรมการ
๒๓.เจ้าอธิการไพยงค์ กนฺตสีโล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาทม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔.พระนัฐครินทร์ มหายโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาทม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ