คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๑๒/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑.พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์, ดร. เจ้าคณะตำบลบ้านแพง ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒.นายอำเภอบ้านแพง   ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓.วัฒนธรรมอำเภอบ้านแพง   ที่ปรึกษา
๔.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ทุกตำบล ที่ปรึกษา
๕.นายกองค์การบริหาส่วนตำบล ทุกตำบล ในเขตอำเภอบ้านแพง ที่ปรึกษา
๖.ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในเขตอำเภอบ้านแพง ที่ปรึกษา
๗.พระครูโพธิวรการ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง ประธานอนุกรรมการ
๘.พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์ เจ้าคณะตำบลบ้านแพง รองประธานอนุกรรมการ
๙.พระครูปิยปัญโญภาส เจ้าคณะตำบลหนองแวง รองประธานอนุกรรมการ
๑๐.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง อำเภอบ้านแพง อนุกรรมการ
๑๑.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อำเภอบ้านแพง

อนุกรรมการ

๑๒.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  

อนุกรรมการ

๑๓.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง  

อนุกรรมการ

๑๔.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง  

อนุกรรมการ

๑๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีหัวภู  

อนุกรรมการ

๑๖.ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม  

อนุกรรมการ

๑๗.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง  

อนุกรรมการ

๑๘.ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  

อนุกรรมการ

๑๙.ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ล้อม  

อนุกรรมการ

๒๐.สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง  

อนุกรรมการ

๒๑.กำนันตำบลบ้านแพง  

อนุกรรมการ

๒๒.กำนันตำบลไผ่ล้อม   อนุกรรมการ
๒๓.กำนันตำบลนางัว   อนุกรรมการ
๒๔.กำนันตำบลนาเข   อนุกรรมการ
๒๕.กำนันตำบลโพนทอง   อนุกรรมการ
๒๖.กำนันตำบลหนองแวง   อนุกรรมการ
๒๗.พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘.พระปลัดพจน์พล ฐานสมปุณฺโณ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.พระปลัดธนาการ ถิรธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านแพง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.พระครูสังฆรักษ์จีรศักดิ์ จนฺทวโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองแวง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ