คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๑/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑.พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๒.พระครูสามารถกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๓.นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๔.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังยาง อำเภอวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๕.นายทักษิณ สังชาดี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๖.นางศรีสวาท เซื้อกุณะ วัฒนธรรมอำเภอวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๗.นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กรรมการที่ปรึกษา
๘.นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด กรรมการที่ปรึกษา
๙.นายดวง คนมีศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี กรรมการที่ปรึกษา
๑๐.นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษา
๑๒.ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอวังยาง ทุกโรง

กรรมการที่ปรึกษา

๑๓.นายเฉลียว นามบุดดี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยอดชาด

กรรมการที่ปรึกษา

๑๔.นายฉลวย ชัยบุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการที่ปรึกษา

๑๕.พระครูเมธีศาสนธำรง เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอวังยาง

ประธานอนุกรรมการ

๑๖.พระครูโพธิธรรมวุฒิ เจ้าคณะตำบลนาเลียง

รองประธานอนุกรรมการ

๑๗.พระครูสุวีรกิจจาทร เจ้าคณะตำบลวังยาง

รองประธานอนุกรรมการ

๑๘.พระครูสันติประชานาถ เจ้าคณะตำบลโคกสี

รองประธานอนุกรรมการ

๑๙.พระปลัดอนันท์ เขมานนฺโท เจ้าคณะตำบลยอดชาด-หนองโพธิ์

รองประธานอนุกรรมการ

๒๐.พระครูญาณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดฮองไฮ

อนุกรรมการ

๒๑.พระอธิการบุญพิศ จิตฺตนุรกฺโข เจ้าอาวาสวัดสุมงคล

อนุกรรมการ

๒๒.พระอธิการเผดิม จนฺทสาโร เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง

อนุกรรมการ

๒๓.พระอธิการนิคม ปริมุตฺโต เจ้าอาวาสวัดมิตรภาพ อนุกรรมการ
๒๔.พระแสนสิงห์ ธีรวํโส รก.เจ้าอาวาสวัดคำภิณีวรรณ์ อนุกรรมการ
๒๕.พระรุ่งเรือง ปญฺญาปโชโต รก.เจ้าอาวาสวัดแสงสว่าง อนุกรรมการ
๒๖.นายประเดิม ลี้พล กำนันตำบลวังยาง อนุกรรมการ
๒๗.นายทูลลา แพงคำฮัก กำนันตำบลยอดชาด อนุกรรมการ
๒๘.นายสุชาติ วงศ์จำปา กำนันตำบลหนองโพธิ์ อนุกรรมการ
๒๙.นายพลทวี จันไตรรัตน์ กำนันตำบลโคกสี อนุกรรมการ
๓๐.พระสมุห์จะตุพล สิริปญฺโญ วัดโพนสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.พระทรัพย์ชนะชัย ธีรธมฺโม วัดโพธิ์เจริญ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.พระสุทิน วิชฺชาธโร วัดแสงสว่าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓.นางกัลยา วงค์ศรีชา ปลัดอาวุโส อำเภอวังยาง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.นางวิระวรรณ พลธิราช ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ