โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พระธรรมทูตสัญจร วัดฮองไฮ อำเภอวังยาง
วันที่ 5 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสโครงการพระธรรมทูตสัญจร อำเภอวังยาง ประจำปี 2559
และมีพระครูเมธีศาสนธำรง เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอวังยาง ประธานอนุกรรมการ
ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในโอกาสนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์
มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด ณ ศาลาวัดฮองไฮ ม.3 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ