โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง
โครงการพระธรรมทูตสัญจร อำเภอวังยาง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีพระครูเมธีศาสนธำรง เลขานุการ
เจ้าคณะอำเภอวังยาง ประธานอนุกรรมการ ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3" นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ


พระครูเมธีศาสนธำรง เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอวังยาง ประธานอนุกรรมการ


โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ