โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดโพธิ์ศรี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๕ กันยายน ๒๕๕๙ ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามโครงการพระธรรมทูตจังหวัดสัญจร
"สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม" โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นำคณะพระธรรมทูตร่วมในการประกอบพิธี โครงการพระธรรมทูตจังหวัดสัญจร ประจำปี ๒๕๕๙
" สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม” กิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ ๓ ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก


ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม มอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕


พระครูบวรปริยัติกิจ   รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดสว่างสุวรรณาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ