โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนวังยางวิทยาคม อำเภอวังยาง
วันที่ 6 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 และบรรยายพิเศษ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา
และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"โรงเรียนรักษาศีล 5 ณ หอประชุมโรงเรียนวังยางวิทยาคม ม.2 ต.วังยาง อ.วังยาง


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง


โรงเรียนวังยางวิทยาคม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ