โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดหัวบึงทุ่ง อำเภอธาตุพนม
๖ กันยายน ๒๕๕๙ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อำเภอธาตุพนม
ประชุมขับเคลื่อนโครงการรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ณ วัดหัวบึงทุ่ง  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
มี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและคณะสงฆ์อำเภอธาตุพนมมาร่วมจำนวนมาก
โดยมี พระครูวิชิตวรเขต ประธานโครงการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม


พระครูวิชิตวรเขต ประธานการขับเคลื่อนโครงการฯ


วัดหัวบึงทุ่ง  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ