โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดบ้านมิตรภาพ ตำบลโศกสี อำเภอวังยาง
วันที่ 7 ก.ย. 2559 เวลา 18.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ครั้งที่ 14 ณ ศาลาวัดบ้านมิตรภาพ ม.4 ต.โคกสี อ.วังยาง
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร(ชป.พท.อ.วังยาง) ตำรวจ สภ.วังยาง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพบปะประชาชน เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์
การรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
และประชาสัมพันธ์ มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด
อีกทั้งยังเป็นการได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่


วัดบ้านมิตรภาพ ตำบลโศกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยางหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ