โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

ประชุม คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำหนตะวันออก
7 กันยายน 2559.. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลัดธรรมทางพระพุทธศาสนา รายงานการติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓..
ประจำหนตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย
และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการขับเคลื่อน โครงการฯ ของคณะกรรมการ
ประจำหนตะวันออก ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยเขตขอนแก่น (มจร.ขอนแก่น) พระเทพวรมุนี กรรมการ หนตะวันออก
เข้าประชุม.. เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.


พระเทพสิทธิญาณรังษี เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม
เป็นประธานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะ ๓ ระดับหนตะวันออก
ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/กรรมการ


พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย/กรรมการ


พระครูวิชิตวรเขต ประธานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม


นายพศุตม์ ขอดเมชัย
เข้าประชุมแทน ผู้อำนวยการสำนักงานรพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระยะ3ของหนตะวันหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ