โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 และบรรยายพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา
และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนรักษาศีล 5
ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ม.2 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง


โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ม. 2 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ