โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านท่าลาด ราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร
วันที่ 8 กันยายน 2559 พระปริยัตินิเทศก์ อบรมนักเรียน โรงเรียนรักษาศีล ๕
โรงเรียนบ้านท่าลาด ราษฎร์วิทยานุกูล บ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม


โรงเรียนบ้านท่าลาด ราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเรณูนครหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ