โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดป่ากิตติพรพุทธาราม อำเภอวังยาง
วันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 06.30 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานโครงการ"ธรรมสัญจร" (ครั้งที่ 7) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำรวจ สภ.วังยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัด รักษาศีล 5
ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปฏิบัติธรรม ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา ปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
ทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ณ ศาลาวัดป่ากิตติพรพุทธาราม
บ้านนาคอย ม.5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 223 คน
แบ่งเป็น พระภิกษุ 14 รูป ชาย 57 คน และหญิง 152 คน


วัดป่ากิตติพรพุทธาราม บ.นาคอย ม.5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ