โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พิธีมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อำเภอท่าอุเทน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   ตำบลไชยบุรี   อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

กิจกรรม สวดมนต์ รับศีล ฟังการบรรยายธรรม นั่งสมาธิ พิธีมอบรับป้ายโรงเรียนศีล ๕ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธศ.
พระสงฆ์ ๑๐ รูป ครู ๑๔ คน นักเรียน ๒๐๔ คน อื่นๆ ๗ คน

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม


พระครูสิริปญฺโญโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน รองประธานอนุกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ


โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ