โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอธาตุพนม  
9 กันยายน 2559.. พระศรีวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม  ประธานอนุกรรมการ
และ นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอ ธาตุพนม ร่วมกันจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5,  
โรงเรียน รักษาศีล 5, ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รักษาศีล 5, หน่วยงานร่วมโครงการรักษาศีล 5..  
ณ ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน..  
ขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้าน รักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม..


พระศรีวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม  ประธานอนุกรรมการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ