โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
คณะอุบาสกอุบาสิกาในเขตอำเภอปลาปาก ร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
นำโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ร่วมกิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการสมาทานศีล
สวดมนต์ เดินจงกม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา พระสงฆ์ ๑๐ รูป ชาย ๔ หญิง ๒๑ คน รวม ๓๕ รูป/คน
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ