โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก พร้อมส่วนราชการ
จัดกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มธรรมสัญจร ปฏิบัติตนยึดมั่นความดีมีศีล ๕ ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๑
นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในตำบลนาแก เข้าวัด ปฏิบัติธรรม
รักษาศีล ๕, สวดมนต์ไหว้พระ, นั่งสมาธิ, ทำบุญตักบาตร, ฟังพระธรรมเทศนา ทุกวันพระ
หมุนเวียนไปทุกตำบลในเขตอำเภอนาแก ขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ของอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก

ณ วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ