โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดสุมงคล อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง
ประธานขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัดนครพนม..
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง และ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม ได้ไปร่วมงาน พบปะ ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ชาวบ้านในเขตตำบลวังยาง
โครงการพระธรรมทูตอำเภอวังยางสัญจร ครั้งที่ ๔ โดยมี พระครูเมธีศาสนธำรง หัวหน้าพระธรรมทูต
ฝ่ายปฏิบัติการอำเภอวังยาง นำคณะสัญจร ณ วัดสุมงคล บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง จ.นครพนม
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง


นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง ประธานขับเคลื่อน โครงการฯ
ณ วัดสุมงคล บ้านหนองนางด่อน อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ