โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนวังยางวิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระครูเมธีศาสนธำรง หัวหน้าพระธรรมทูต
ฝ่ายปฏิบัติการอำเภอวังยาง นำคณะพระธรรมทูตสัญจร ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติตนยึดมั่นใน ๗ กิจวัตรความดี
ณ โรงเรียนวังยางวิทยาคม บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง จ.นครพนม..
ขับเคลื่อนโครงการฯ โรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ของอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


พระครูเมธีศาสนธำรง หัวหน้าพระธรรมทูต ฝ่ายปฏิบัติการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


โรงเรียนวังยางวิทยาคม บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ