โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
และบรรยายพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา
และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"โรงเรียนรักษาศีล 5
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม


โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ