โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พระครูสิริปุญญโสภณ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอท่าอุเทน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
นำโดยพระครูสิริปุญญโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน รองประธานกรรมการฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ได้เดินทางไปมอบป้ายให้แก่โรงเรียนรามราชพิทยาคม
อบต.รามราช ทต.เวินพระบาท รพ.ท่าอุเทน ทต.ท่าอุเทน โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
อบต.พะทาย และอบต.หนองเทา ในพิธีมีการไหว้พระสมาทานศีล เจริญจิตตภาวนา


พระครูสิริปุญญโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน รองประธานกรรมการฯโรงเรียนรามราชพิทยาคม,โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร,โรงพยาบาลท่าอุเทน
อบต.รามราช, ทต.เวินพระบาท, ทต.ท่าอุเทน, อบต.พะทาย, อบต.หนองเทา
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ