โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
วันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปี 2559
และบรรยายพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา
และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" โรงเรียนรักษาศีล 5
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ต.โคกสี อ.วังยาง


โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ